AUTORIZOVANÁ ZKUŠEBNA HLUKU A VIBRACÍ  
Ing. Antonín Staněk, Hlavní 73, 624 00 Brno, tel. 0603 723651, e-mail: azh@telecom.cz Měření a snižování
hluku od roku 1965

MĚŘENÍ KOMUNÁLNÍHO HLUKU, STAVEBNÍ AKUSTIKA

1. Měření hluku působeného výrobními a jinými provozy
    Měření jsou prováděna pro účely kolaudačních řízení vyplývajících ze stavebního zákona č. 83/98 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek nebo v rámci řešení stížností občanů na nadměrnou hlučnost provozoven všeho druhu. Měření jsou prováděna na základě nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a platných státních norem. Jedná se o měření venkovního hluku i hluku ve stavbách pro bydlení. Měření provádíme jako měření úřední.

    Na základě měření a provedených analýz hluku můžeme určit hlavní zdroje hluku a navrhnout účinná opatření na jeho snížení pod hygienicky přípustné limity.

2. Měření hluku technických zařízení v budovách s pobytovými a obytnými místnostmi
    V každé obytné budově jsou umístěna nějaká technická zařízení (např. výtahy, výměníkové stanice, kotelny, vzduchotechnika atd.) způsobující hluk a vibrace šířící se konstrukcí stavby a stavebními prvky s nízkou vzduchovou neprůzvučností do obytných prostor (akusticky chráněných místností). Pro účely kolaudací nebo stížností obyvatel jsou pro účely prováděcí vyhlášky č. 137/98 Sb. §25 prováděna měření hluku a vibrací působených technickými zařízeními uvnitř budov. Výsledky měření mohou být porovnány s limity danými nařízením vlády č. 502/2000 Sb.

    Na základě měření a provedených analýz hluku a vibrací můžeme určit hlavní zdroje hluku a navrhnout účinná opatření na jeho snížení pod hygienicky přípustné limity.

3. Měření vibrací budov a zjišťování zdrojů těchto vibrací.

4. Měření stavební vzduchové neprůzvučnosti
    Jedná se o měření stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů, stěn, příček, stropů a výplní otvorů, tj. oken a dveří. Měřit je možné přímo na stavbě nebo v zařízeném bytě. Měření jsou prováděna pro účely vyhlášky 137/98 Sb. §31, §32, §37. Při měření je postupováno podle platných českých technických norem. Měření je prováděno pouze v rámci hlukových studií a jiných rozsáhlejších úkolů.

5. Měření dopravního hluku
    Jsou prováděna následující měření: 6. Vypracování hlukových studií
    Hlukové studie zachycují vliv hluku vyzařovaného ze stávajících a především projektovaných provozoven podnikatelů, ze silniční dopravy i jiných zdrojů, na sousední i vzdálené pozemky a bytovou zástavbu. Vypočtené hlukové parametry potom umožňují jejich srovnání s hygienicky přípustnými limity. Pro stavební úřad je hluková studie důležitým dokumentem při vydání rozhodnutí o umístění stavby (především provozovny pro účely podnikání, komunikace apod.) podle vyhlášky 132/98 Sb. §3.
    Hlukové studie by měly být, podle povahy stavby na základě §16, již součástí žádosti o stavební povolení.

    Požadavek na zpracování hlukových studií staveb, u kterých jsou předpokládány zvýšené emise hluku také nepřímo vyplývá z vyhlášky č. 137/98 Sb. a to především z paragrafů §4, §13, §22, §25.

    Hlukové studie zpracováváme pomocí programového vybavení HLUK+ schváleného pro tento účel hlavním hygienikem ČR.


Poslední úpravy : 28. 1. 2003