AUTORIZOVANÁ ZKUŠEBNA HLUKU A VIBRACÍ  
Ing. Antonín Staněk, Hlavní 73, 624 00 Brno, tel. 0603 723651, e-mail: azh@telecom.cz Měření a snižování
hluku od roku 1965

MĚŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ STROJŮ PRO ÚČELY ZÁKONA 22/97 Sb.

Vážení zákazníci,

    rádi bychom Vás informovali o našich službách, které Vám pomohou naplnit požadavky zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky, platného od 1. září 1997. Na základě tohoto zákona a souvisejících nařízení vlády je výrobce i dovozce povinen učinit ke každému typu stanoveného výrobku prohlášení shody s českými předpisy a s harmonizovanými českými státními normami. Bez tohoto prohlášení nesmí být výrobek uveden na trh v ČR. Toto se týká i jednotlivých kusů výrobků použitých popřípadě repasovaných. Prohlášení shody musí být doloženo vybranou výrobní dokumentací, protokoly o zkouškách a měřeních základních parametrů provedených podle českých harmonizovaných norem a předpisů.

    Dohled nad dodržováním zákona má Česká obchodní inspekce s pravomocí uložit pokutu až do výše 20 milionů korun.

    Mezi základní parametry strojních zařízení, které je ze zákona nutné zjišťovat a uvádět v návodu k obsluze (viz naříz. vlády č. 170/97 kapitola 1.7.4 ve znění naříz. vlády 283/2000 Sb.) a v dokumentaci jsou emisní hodnoty hluku a hodnoty vibrací u zařízení, kde dochází ke kontaktu obsluhy s vibrujícími částmi stroje. Toto má značný význam zvláště po nabytí účinnosti zákona 59/98 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, kdy výrobce nebo dovozce nebude-li pravdivě informovat uživatele o hodnotách hluku a vibrací a o omezeních z toho vyplývajících, ponese plnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví obsluhy.

Pro naplnění tohoto zákona Vám nabízíme provedení následujících prací: Další práce v oboru technické akustiky:     Práce pro účely zákona č. 22/97 Sb. jsou prováděny formou úředního měření, které má přednost v tom, že protokol o měření je možné použít jako úřední důkazní materiál při případných soudních sporech o dodržení parametrů výrobku. Protokol o úředním měření jako veřejná listina je navíc závazným dokumentem pro orgány státní správy.

Vyžádejte si návštěvu našich pracovníků k bezplatné konzultaci uvedené problematiky.


Hluk strojních zařízení z hlediska platných zákonů

1. Zákon 22/97 Sb. ve znění zákona 71/2000 Sb.
    Zákon o technických požadavcích na výrobky spolu s příslušnými nařízeními vlády jako prováděcími předpisy vychází ze směrnic 89/392/EEC a 91/368/EEC o strojních zařízeních platných v Evropské unii. Zákon 22/97 Sb. ve znění zákona 71/2000 Sb. je dalším přiblížením naší legislativy a normalizace zákonům platným v Evropské unii. Cílem zákona je zajistit, aby výrobce nebo dovozce uváděl na trh v ČR pouze výrobky bezpečné neohrožující zdraví osob, majetek nebo přírodní prostředí. Toto výrobce nebo dovozce deklaruje formou písemného ujištění, že jeho výrobek vyhovuje požadavkům příslušného technického předpisu (nařízení vlády). Po posouzení shody parametrů výrobku s předpisy a harmonizovanými normami platnými v ČR vydá výrobce (dovozce) 'Prohlášení o shodě'. Obsah tohoto prohlášení je uveden v jednotlivých nařízeních vlády vztahujících se k danému výrobku. Jednotlivé distributory svých výrobků potom výrobce (dovozce) vybaví písemným ujištěním o tom, že bylo k danému typu výrobku vydáno prohlášení o shodě. Distributor je povinen takovéto ujištění každému na jeho žádost předložit k nahlédnutí. Ujištění může být také součástí dokumentace přikládané k výrobku. Bez tohoto ujištění nesmí být od 1. 9. 1997 žádný stanovený výrobek uveden na trh.

    Toto jsou jen velmi stručně a zjednodušeně vyjádřeny hlavní rysy zákona o technických požadavcích na výrobky. Pro praxi je nezbytně nutné zákon 22/97 Sb. ve znění zákona 71/2000 Sb. a příslušná nařízení vlády důkladně prostudovat.

2. Nařízení vlády 170/1997 Sb. ve znění nařízení vlády 283/2000 Sb.
    Hluk vznikající při provozování výrobku jako parametr působící na zdraví osob, patří mezi základní údaje, které výrobce (dovozce) musí zjišťovat a uvádět. Měření musí být provedena podle norem harmonizovaných s příslušnými technickými předpisy.
    Pro strojní zařízení jsou zjišťované hlukové parametry a způsob jejich zápisu uvedeny v nařízení vlády č. 170/97 Sb. ve znění nařízení vlády 283/2000 Sb. (technické požadavky na strojní zařízení).
    Ke hlučnosti strojních zařízení se vztahují především následující kapitoly výše uvedeného nařízení vlády (přílodha č.1 nařízení vlády):

1.1.2 Zásady pro zajištění hygieny a bezpečnosti

1.5.8 Hluk

1.5.9 Vibrace (viz též kapitola 2.2)

1.7.4 Návod k používání
    V této kapitole jsou uvedeny hlavní body, které musí obsahovat návod k používání a obchodní literatura přikládaná ke strojnímu zařízení. Dále uvedeme některé důležité citace z kapitoly 1.7.4.

pod bodem d/ je uvedeno:
    Obchodní literatura přikládaná ke strojnímu zařízení, která popisuje strojní zařízení nesmí odporovat bezpečnostním požadavkům uvedeným v návodu k používání a musí poskytovat informace týkající se emisí hluku šířícího se vzduchem uvedeným pod písm. f/ a v případě ručního nebo ručně vedeného strojního zařízení informace o vibracích uvedených v kapitole 2.2.

pod bodem e/ je uvedeno:
    Tam, kde je to nezbytné musí návod k používání obsahovat požadavky pro instalaci a montáž s přihlédnutím ke snižování hluku a vibrací.

pod bodem f/ je mimo jiné uvedeno:
    Návod k používání musí poskytovat následující informace týkající se emisí hluku šířícího se vzduchem ze strojního zařízení a to buď skutečnou hodnotu, nebo hodnotu stanovenou na základě měření na identickém strojním zařízení:
  1. ekvivalentní hladinu akustického tlaku A na pracovním místě obsluhy při použití váhového filtru A, pokud přesahuje 70 dB, pokud tato hodnota nepřesahuje 70 dB, musí být tato skutečnost uvedena,
  2. špičkovou hodnotu okamžitého akustického tlaku váženého funkcí C na pracovním místě, pokud přesahuje 63 Pa (130 dB vztaženo k 20 µPa),
  3. hladinu akustického výkonu emitovaného strojním zařízením v případech, kdy přesáhne ekvivalentní hladina akustického tlaku A na pracovním místě obsluhy při použití váhového filtru A hodnotu 85 dB,

        V případě rozměrného strojního zařízení se místo hladiny akustického výkonu mohou uvádět ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na určených místech okolo strojního zařízení. V návodu k používání musí být uvedeny provozní podmínky u strojního zařízení během měření a metody použité při měření.
        Nejsou-li určena místa obsluhy nebo je nelze určit, musí být měřeny hladiny akustického tlaku A ve vzdálenosti 1 m od povrchu strojního zařízení a ve výšce 1,6 m od podlahy nebo přístupové plošiny. Musí být uvedena hodnota maximálního akustického tlaku A a místo měření.

2.2 Přenosná v ruce držená nebo ručně vedená strojní zařízení (nebo jejich kombinace)
    V této kapitole je mimo jiné uvedeno:

Návod k používání
    Návod k používání musí obsahovat následující informace o vibracích přenášených z ručních strojních zařízení a ručně vedených strojních zařízení na ruce:
    Váženou efektivní hodnotu zrychlení vibrací (vektorový součet) přenášených na ruce, pokud překročí 2,5 m.s-2, zjištěnou podle příslušného zkušebního předpisu. Jestliže zrychlení nepřekročí 2,5 m.s-2, musí to být uvedeno. Neexistuje-li zkušební předpis, musí být uvedena metoda měření a podmínky, za nichž měření probíhala.

    Toto byly základní povinnosti v oblasti hlučnosti a vibrací výrobků, které plynou pro výrobce (dovozce) strojních zařízení z nařízení vlády č. 170/97 Sb.

3. Zákon 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
    Zákon 59/98 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku stanoví výrobci nebo dovozci povinnost nahradit poškozenému uživateli výrobku škodu na zdraví nebo na jiných věcech, užívaných především v mimopodnikatelské sféře, vzniklou v důsledku vady výrobku. Jedná se v první řadě o konstrukční vady výrobku a nevhodná konstrukční řešení, která činí výrobek nebezpečným. V našem oboru to může být například nevhodně řešený hlukově neošetřený výrobek, který může způsobit například zhoršení sluchu či choroby způsobené narušením nervové soustavy nadměrným hlukem, popřípadě nemoci z vibrací. Znalost hlučnosti (vibrací) výrobku a jejich uvedení v návodu k obsluze, včetně popisu případných opatření směřujících k ochraně obsluhy a také konstrukční řešení vedoucí ke snížení hluku a vibrací jsou proto jediným účinným způsobem, který může výrobce (dovozce) ochránit před možným soudním postihem a finančním ztrátám.

4. Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
   V naší legislativě se objevilo nové nařízení vlády, které je v souladu s právem Evropských společenství. Týká se emisí hluku strojů a zařízení používaných ve venkovním prostoru a v domácnosti.
   Rádi bychom Vás proto stručně seznámili s jeho hlavními rysy. Uvedené nařízení vlády je prováděcím předpisem k zákonu 22/1997 Sb. ve znění zákona 71/2000 Sb a zákona 102/2001 Sb. Nařízení vlády se týká zařízení, která jsou jmenovitě uvedena v přílohách 1 a 2 k tomuto nařízení. Jedná se o zařízení používaná ve venkovním prostoru, zatěžující hlukem okolní prostředí. Dále se týká spotřebičů pro domácnost uvedených v §2 odst. 58 nařízení. Výrobce, dovozce nebo ten kdo zařízení uvádí na trh nebo do provozu je povinen zajistit posouzení shody podle tohoto nařízení.

Zařízení musí splňovat tyto technické požadavky :
  1. musí být označena údajem o garantované hladině akustického výkonu
  2. garantovaná hladina akustického výkonu zařízení uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku stanovené v příloze 4 k tomuto nařízení
Garantovanou hladinou akustického výkonu se rozumí hladina akustického výkonu určená v souladu s požadavky uvedenými v příloze 3 k tomuto nařízení a uváděná včetně nejistot vyplývajících z odchylek při výrobě a při měření, u níž výrobce potvrdí, že podle použitých technických nástrojů popsaných v technické dokumentaci není tato hladina překročena.
   Vzor jak má být označeno zařízení údajem o garantované hladině akustického výkonu je uveden v příloze č. 11. Náležitosti prohlášení shody jsou stanoveny v příloze č. 10. Spotřebiče pro domácnost musí mít v návodu nebo v záručním listu uveden údaj o hladině akustického výkonu. Pokud má spotřebič energetický štítek musí být údaj o hladině akustického výkonu uveden i na něm. Bez těchto údajů nemohou být spotřebiče uvedeny na trh.
   Ve výše uvedených odstavcích jsme se stručně pokusili vlastními slovy nastínit hlavní rysy nařízení vlády č. 9/2002 Sb. a to pouze z hlediska výrobce nebo prodejce stanovených zařízení. Pro úspěšné použití tohoto nařízení v praxi je bezpodmínečně nutné důkladné prostudování jeho plného znění v originále. Pokud chcete zjistit zda se nařízení vztahuje i na Váš výrobek, který chcete uvést na trh, je nutné prostudovat přílohy č. 1 a 2, kde jsou uvedeny seznamy výrobků. Výčet spotřebičů pro domácnost je uveden v §2 odst. 58.
   Veškerá měření hluku pro výpočet akustického výkonu Vašeho zařízení na úrovní úředního měření Vám naše firma ráda provede. Současně Vám poradíme jak správně aplikovat údaje o akustickém výkonu v návodu k obsluze, v technické dokumentaci, v prohlášení shody i na samotném výrobku.

5. Deklarované emisní hodnoty hluku
    V současné době je běžnou praxí, že výrobce udává v technické dokumentaci i v návodu k obsluze emisní hodnoty hluku sériově vyráběného stroje nebo zařízení získané měřením jednoho náhodně vybraného kusu výrobku. Tím se dopouští určité nepřesnosti, jejíž velikost závisí na rozptylu hlukových parametrů jednotlivých výrobků v celé vyrobené sérii. Tento stav je ošetřen evropskými i převzatými českými technickými normami, které dávají přesný návod, jak určit deklarované emisní hodnoty hluku stroje nebo zařízení a to právě s ohledem na rozptyl hlukových parametrů v celé vyrobené sérii. Rovněž předepisují, jak má být deklarovaná hodnota v technické dokumentaci zapsána. Deklarované hodnoty jsou obvykle vypočteny na základě měření tří stejných strojů z celé vyrobené série. Význam deklarovaných emisních hodnot hluku ještě vzrůstá po nabytí účinnosti zákona o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku (zákon 59/98 Sb.), kdy je výrobce nebo dovozce povinen nahradit uživateli veškeré prokazatelné škody (např. zhoršení sluchu nebo nemoci z vibrací) způsobené užíváním vadného výrobku, jehož parametry nejsou v souladu s požadavky zákona 22/97 Sb. (ve znění zákona 71/2000 Sb.) a s požadavky dalších platných předpisů a vyhlášek. Deklarované emisní hodnoty hluku jsou potom podstatně spolehlivějším údajem, který obstojí i při případných soudních sporech o kvalitu výrobku.

    Obdobně je postup pro stanovení deklarovaných emisních hodnot sériově vyráběných strojů používán také pro stanovení deklarované hodnoty hluku pro jeden kus výrobku (v kusové výrobě).


PROTOKOL O MĚŘENÍ HLUKU (VIBRACÍ)

    Naše Autorizovaná zkušebna hluku provádí komplexní měření hlukových charakteristik strojů a zařízení a také jejich vibrací, tak aby byly naplněny požadavky zákona 22/97 Sb. (ve znění zákona 71/2000 Sb.) a příslušných nařízení vlády. Protokol o úředním měření hluku cca na dvaceti stranách popisuje základní akustické parametry stroje. Jedná se především o akustický výkon stroje a o emisní hladiny akustického tlaku na stanovišti obsluhy případně dalších stanovených místech. Měření jsou prováděna jednak v oktávových frekvenčních pásmech a jednak při použití váhového filtru A. V dodatku, který není souástí protokolu o měření, jsou uvedena porovnání zjištěných hlukových (vibračních) parametrů stroje s platnými předpisy v ČR a také přesný způsob zápisu zjištěných hodnot hluku (vibrací) v návodu k obsluze a v obchodní dokumentaci. Protokol o měření je potom součástí dokumentace nutné k prohlášení shody výrobku s předpisy a normami ČR. Normy podle, kterých je měření prováděno jsou rovněž normami mezinárodními platnými v Evropské unii.
    V protokolech o měření jsou také uvedeny všechny potřebné akustické údaje pro tvůrce hlukových studií, výpočtáře předpokládaných hladin hluku v průmyslových provozech či projektanty.


Poslední úpravy : 28. 1. 2003