AZH 65, spol. s r.o., tel. 603 723 651 / 605 442 560
SLUŽBY V OBORU MĚŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ

1. Autorizovaná měření hluku ve chráněném venkovním prostoru a ve chráněném venkovním prostoru staveb slouží především pro rozhodování úřadů, např. stavebního úřadu pro účely stavebního zákona č. 183/06 Sb. v rámci kolaudačních řízení. Může posloužit pro rozhodnutí hygienické služby o nutnosti nápravných opatření u zdrojů překračujících stanovené limity atd.

2. Autorizovaná měření hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb např. ve stavbách pro bydlení, ve školách, v nemocnících. Dále ve stavbách občanského vybavení. Stejně jako v předešlém případě slouží jako podklad pro rozhodování úřadů a hygienické služby.

3. Autorizovaná měření hluku pracovního prostředí jsou prováděna ve výrobních provozech pro účely posouzení s platným nařízením vlády č. 148/2006 Sb. a pro účely stanovení nápravných opatření.
   Měření jsou také prováděna pro účely kategorizace prací na základě požadavku zákona 258/2000 Sb. §37 odst. 3, 4.
   Podle uvedeného zákona je každý zaměstnavatel povinen předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici) návrh na zařazení jednotlivých pracovišť do jedné ze čtyř kategorií podle rizika ohrožení zdraví zaměstnanců.

4. Vypracování hlukových studií výrobních objektů pro účely projektové dokumentace. Studie jsou vypracovány pomocí 3D matematických modelů v programech LimA, popř. HLUK+. Hlukové studie jsou prováděny na nově projektované stavby, u nichž je předpoklad, že budou pro své okolí zdrojem hlukových imisí. Hluková studie ukáže, zda okolí budoucí novostavby bude zasaženo nadměrným hlukem nebo ne a v rámci stavebního řízení umožní kvalifikovaně rozhodnout o umístění stavby nebo o nutnosti upravit stavební projekt nebo stavbu (viz např. vyhláška 132/98 Sb. §3, §4, §16, §17, §18, §20, §31, §34, §37b atd.).
   Hlukové studie se rovněž zpracovávají na stávající objekty, u nichž je zjištěno překračování hlukových limitů. Studie potom umožní určit velikost překračování jednotlivých zdrojů hluku a kvalifikovaně navrhnout potřebná protihluková opatření.

   Precizně provedená hluková studie šetří výrazně náklady na protihluková opatření, neboť jednotlivé zdroje hluku jsou ošetřeny jen do výše svého podílu na výsledné hlučnosti.

5. Návrhy a realizace snížení hluku výrobních a jiných hlučných provozů, případně jednotlivých strojů. Návrhy na snížení hluku jsou vypracovány na základě podrobné analýzy hlukové situace. Jsou určeny hlavní zdroje hluku a vypočten konkrétní podíl jednotlivých zdrojů na výsledném hluku šetřeného provozu nebo stroje. Jednotlivé zdroje hluku jsou potom omezovány jen do výše svého podílu na celkové hlučnosti. Tento postup umožnuje v maximální možné míře snížit náklady na odhlučnění.

   Pracovníci zkušebny mají dlouholeté zkušenosti v oblasti snižování hluku strojů jejich konstrukčními úpravami a krytováním. Stejně tak mají bohaté zkušenosti při snižování hluku výrobních provozů.

6. Úřední měření hluku a vibrací strojních zařízení jsou prováděna pro účely zákona 22/97 Sb., ve znění zákona 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Měření je nezbytnou součástí dokumentace k 'Prohlášení shody' výrobku s předpisy a zákony ČR. Jedná se o měření emisních hladin akustického tlaku v pracovním místě obsluhy, případně v dalších stanovených místech a měření hladin akustického tlaku za účelem výpočtu akustického výkonu stroje. V případě, že obsluha je v kontaktu s vibrujícími částmi stroje je prováděno měření vibrací. Měření jsou prováděna podle norem harmonizovaných s uvedeným zákonem a nařízeními vlády. Zákon a příslušná nařízení vlády jsou v souladu se směrnicí Evropské unie 89/392/EEC pro strojní zařízení.

7. Aplikace naměřených hodnot hluku a vibrací v návodu k obsluze (dle nařízení vlády č. 170/97 Sb. ve znění nařízení vlády 283/2000 Sb.), v obchodní a technické dokumentaci ke stroji a v dokumentaci o prohlášení shody tak, aby byly naplněny požadavky zákona 22/97 Sb. ve znění zákona 71/2000 Sb.

8. Měření a výpočet deklarovaných emisních hodnot hluku. Po nabytí účinnosti zákona 59/98 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je výrobce nebo dovozce povinen nahradit uživateli veškeré škody způsobené užíváním výrobku, jehož parametry nejsou v souladu s požadavky zákona 22/97 Sb. (71/2000 Sb.) Z tohoto důvodu, by u sériově vyráběných strojů neměly být v technické dokumentaci celé série strojů udávány emisní hodnoty hluku jednoho náhodně vybraného stroje, ale tzv. deklarované hodnoty hluku, které zohledňují rozptyl hluku jednotlivých strojů v celé vyrobené sérii a jsou tak podstatně spolehlivějším údajem, který obstojí i při případných soudních sporech. Deklarované emisní hodnoty hluku stroje jsou vypočteny na základě měření hluku minimálně tří stejných strojů z celé vyrobené série. Používání deklarovaných emisních hodnot hluku strojů a zařízení je zakotveno také v platných evropských a českých technických normách.

9. Výpočet předpokládaných hladin hluku v průmyslových prostorech dle ČSN 011613. Jedná se o výpočet hluku pracovního prostředí osazeného výrobními stroji. Výpočet umožní posoudit, zda je nutné snižovat hluk konkrétního stroje a o kolik. Umožní výrobci stroje nebo projektantovi výrobního provozu garantovat nepřekračování hygienických limitů hluku pracovního prostředí.

10. Analýza hluku a vibrací strojů, prototypů strojů nebo jejich uzlů za účelem stanovení a kvantifikace hlavních zdrojů hluku. Je prováděna především úzkopásmová frekvenční analýza pomocí analyzátorů v reálném čase Brüel & Kjær. Jsou používány i další metody jako cepstrální analýza, 'mapování' zvukového pole měřením intenzity zvuku apod. Na základě analýz jsou vypracovány návrhy na snížení hluku stroje a to jak konstrukčními úpravami jednotlivých mechanizmů, tak krytováním.

11. Spolupráce při vývoji, konstrukci a zkoušení nových strojů s nízkou hlučností a při aplikaci výsledků vývoje v obchodní dokumentaci a propagaci.

12. Spolupráce v systému zabezpečení jakosti dle ISO 9000 v oblasti hlučnosti výrobků. Spočívá v nestranném proměřování emisních hodnot hluku ve stanovených časových intervalech a ověřování výrobcem deklarovaných emisních hodnot hluku výrobků (viz bod 8).

13. Měření a výpočet zvukové izolace kabin a krytů. Provádíme měření zvukoizolačních vlastností krytů, ale také kabin různých pracovních strojů i motorových vozidel, stejně jako stabilních kabin umístěných například v průmyslových provozech.

14. Měření hluku klimatizačních jednotek a zařízení. Měření jsou prováděna na stavbách po instalaci klimatizace. V případě, že zařízení nevyhovuje hygienickým limitům navrhujeme potřebná opatření pro snížení hlučnosti. Spolupracujeme při návrzích klimatizačních zařízení z hlediska hlučnosti.

15. Měření hluku a vibrací na patkách axiálních ventilátorů.

16. Měření hluku výtahů pro účely kolaudačních řízení.

17. Měření hluku kotelen a výměníkových stanic. Provádíme měření a analýzu hluku uvnitř i vně kotelen a navrhujeme konstrukční úpravy pro snížení hluku ve venkovním prostoru i hluku v sousedících bytech.

18. Měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí (dveří, oken) na stavbách. Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi na stavbách. Měření je prováděno pouze v rámci hlukových studií a jiných rozsáhlejších úkolů.

19. Měření hluku větrných elektráren dle ČSN EN 61400-11.

Veškerá měření jsou prováděna úředně ověřenými měřicími přístroji firem Brüel & Kjær, Quest (USA) a Norsonic třídy přesnosti 1.

Vyžádejte si návštěvu našich pracovníků ke konzultaci uvedené problematiky.
 
© AZH 65, spol. s r.o.