AZH 65, spol. s r.o., tel. 603 723 651 / 605 442 560
SLUŽBY V OBORU ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ NEELEKTRICKÝCH VELIČIN

    Metody měření, které budou uvedeny dále a které byly důkladně prověřeny při vývoji moderních vysokootáčkových textilních strojů, umožňují konstruktérům v jakémkoliv časovém okamžiku a intervalu zviditelnit pomocí grafického průběhu dynamické chování jednotlivých částí stroje, případně průběhy nejdůležitějších mechanických veličin.
    Měření mohou být současně prováděna a zaznamenávána až v sedmi kanálech. Signál je pomocí analogově digitálního převodníku převeden do počítače, kde může být dále analyzován a uložen. Zobrazen je potom jako grafický průběh na obrazovce monitoru, případně může být vytištěn. Na vstupu počítače je použita soustava měřicích zesilovačů Honeywell 1858. Jednotlivé měřicí kanály jsou galvanicky odděleny optozesilovači Hewlett Packard. Toto oddělení například umožňuje jednoduše snímat napětí a proudy v jednotlivých částech elektronického řídícího systému stroje a současně pomocí snímačů sledovat reakci příslušných mechanizmů.

Dále budou uvedeny nejčastěji používané měřící metody.

1. Tenzometrická měření
    Pomocí fóliových tenzometrů nalepených na měřené části stroje lze určit její silové namáhání během provozu. Lze zaznamenat průběh cyklického namáhání jednotlivých součástí například během jedné otáčky a na základě toho tyto součásti správně dimenzovat, nebo například z průběhu namáhání usuzovat na nesprávný průběh vačky či jiného mechanizmu a ten posléze doladit. Tenzometrická měření umožňují rovněž provádět měření dynamického průběhu kroutícího momentu na hřídelích, kolech apod. během jedné či více otáček nebo cyklů stroje. Spolu se snímáním průběhu otáček potom metoda umožňuje stanovit okamžitý příkon mechanizmu, v kterémkoliv časovém okamžiku.

2. Měření dynamického průběhu napětí v přízi
    Měření je založeno na tenzometrických snímačích, které umožňují zaznamenat i velmi rychlé změny napětí v přízi. Časové průběhy napětí lze zobrazit na monitoru počítače a vzájemně je porovnávat. Lze samozřejmě odečítat velikost působících sil v kterémkoliv časovém okamžiku.

3. Měření dynamického průběhu tlaku vzduchu (vody) apod.
    Jedná se o snímače na bázi polovodičových tenzometrů, tedy o snímače schopné reagovat i na velmi rychlé dynamické děje. K dispozici jsou diferenciální snímače malých tlaků do 10 kPa a absolutní snímače do 1 MPa. Pro vyšší tlaky je možné použít kapacitní snímače DISA.

4. Měření na rotujících součástech
    Kontaktní nebo bezkontaktní snímače umožňují měření a zaznamenávání průběhu otáček kol a hřídelí v čase. Například měření průběhu otáček při rozběhu, doběhu, brzdění nebo reverzaci stroje a to v závislosti na dalších signálech například povelu od tlačítek stop nebo start. Pomocí inkrementálního snímače je rovněž možné snímat časové průběhy dráhy, rychlosti a zrychlení rotujících elementů. Metoda umožňuje sledování nerovnoměrnosti otáčení hřídelí, kol apod.

5. Měření přímočarého pohybu
    Metoda umožňuje grafické zobrazení průběhu dráhy v čase například rozváděcích ústrojí, ovládacích táhel, brdových listů, vačkových mechanizmů, pneumatických prvků, lineárních motorů apod. Jako snímačů je použito především indukčních snímačů a to pro rozsah dráhy 1 až 500 mm. Pro dráhu do 5 mm může být použito bezkontaktních kapacitních snímačů.

6. Měření teploty
    Teplota jednotlivých strojních součástí za provozu je měřena termočlánky, které vlivem malých rozměrů a malé tepelné setrvačnosti jsou pro tento účel nejvhodnější. Teploty z jednotlivých snímačů mohou být zaznamenávány graficky na klasickém analogovém mnohakanálovém zapisovači nebo pomocí počítače.

7. Rezonanční kmitání
    Metoda umožňuje stanovit kritické otáčky hřídelí a vřeten, dále rezonanční kmity konstrukcí nebo pružně uložených strojů a jejich částí. Kontrola pružného uložení stroje a kritických otáček hřídelí přispívá ke zvýšení jeho spolehlivosti a bezpečnosti. Zjištění rezonančních kmitů jednotlivých částí konstrukce nebo krytu umožňuje provést účinná protihluková opatření.

8. Zjišťování mechanických impedancí
    Měření frekvenčních závislostí vstupních nebo přenosových mechanických impedancí je prováděno pomocí impedančního kladívka Brüel & Kjær a dvoukanálového frekvenčního analyzátoru B,K 2034. Znalost frekvenčního průběhu mechanických impedancí umožňuje posoudit vlastnosti přenosu vibrační energie konstrukcí a spolu se znalostí dalších parametrů umožňuje ovlivnit výslednou hlučnost stroje.

9. Měření podle požadavků zákazníka
    Množství snímačů a přístrojů, které má zkušebna k dispozici spolu s různými snímači, které je možné na současném trhu získat a které nebyly v tomto stručném přehledu zmíněny umožňují realizovat téměř jakékoliv měření podle požadavků zákazníka.

    Vyžádejte si podrobnější nabídku řešení Vašeho konkrétního problému, případně návštěvu našich pracovníků.
 
© AZH 65, spol. s r.o.